Ние от „ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД и „ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ“ ООД обединихме усилията си за създаването и реализирането на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“.

Целта на двете организации да се включат в настоящата инициатива за стартиране на център по предприемачество е да споделят опита, който са натрупали с годините при работа с предприемачи, да изградят една стабилна основа за мотивиране, за да може всеки да разгърне потенциала си като откривател на възможности, да окажат подкрепа за тези, които искат да реализират мечтите си и да подпомогнат Вас – да преодолеете страховете си и да знаете, че заедно знаем как ….. Защото вие сте хората с мечтата, идеята, а ние ще бъдем до вас, за да я превърнете в бизнес.

Ние сме предприемачи и знаем, че предприемачеството е процес, който изисква самоувереност, умение да се поема риск и лична отговорност. В условията на динамична икономическа среда следва да се търсят промените, възможностите за нововъведения и иновативен процес за развитите.

„ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД предлага:

– Консултантски услуги при разработване и управление на проекти, в т.ч. и по ОП на ЕС, техническо и финансово управление на проекти;

– Информиране за възможностите за финансиране на бизнеса; Изготвяне на бизнес планове, стратегии и тяхното прилагане и адаптиране.

„ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД има голям опит в работата със стартиращи предприемачи, развитие на предприемачески идеи в работещи и успешни бизнес практики.

„ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ“ ООД е специализиран в:
– Професионална квалификация, преквалификация и ключови компетентности;

– Професионално ориентиране;

– Кариерно развитие.

Екипът на ТЦКП ООД има много богат опит в разработването и реализирането на учебни модули и програми в сферата на предприемачеството и бизнес развитието на малкия и среден бизнес.

С настоящия проект, нашият екип се стреми да сподели опита си в постоянно усъвършенстване на предприемаческите умения, както и опита в целенасочени, практически обучения и консултирането в разработване и управление на бизнес проекти. Защото ние знаем, как…