„Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“

Проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01

BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“

Основната цел на проекта е да се създадат устойчиви условия за подпомагане на предприемаческата инициативност на лица, желаещи  да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни и работещи, вкл. младежи до 29 г., чрез мотивационен комплекс от ефективни дейности – специализирани модулни обучения и целенасочени бизнес-комуникации, съпътствани от подходяща информационна кампания в четирите области на Североизточния район – Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

Но за какво всъщност е проекта? Този проект има за цел да изгради положителния имидж на предприемача. Термините „предприемачество“ и „предприемач“ произлизат от френската дума „entrepreneur“, чийто буквален превод означава посредник или откривател на възможности.

Едното крайно разбиране е, че предприемачът е човек с изключително големи способности, каквито притежават малка част от хората. Другото крайно разбиране е, че всеки, който работи за себе си е предприемач. Съществуват много определения за предприемачество и кой точно е предпримачът, но според нас, взети заедно, те дават представа за природата на предприемачеството като процес.

Предприемачеството, както казва Стив Джобс е “Много тежка работа и много постоянни тревоги, затова трябва да обичаш това, което правиш и да имаш страст, в противен случай ще се провалиш.”

С този проект ние искаме да открием във всеки от вас откривателят на възможности, да ви мотивираме да мечтаете и да работите за вашата страст, да ви помогнем да преодолеете страховете си и да развиете предприемаческите си идеи в работещ и успешен бизнес.

Ние, като предприемачи чрез обединяване на опита си създадохме програма, с която чрез стимулиране на предприемаческите умения, подходящи модулни обучения и натрупване на компетенции за управление на собствен бизнес да ви подпомогнем да се реализирате. Заедно знаем как, защото вие сте хората с мечтата, идеята, а ние ще бъдем до вас, за да я превърнете в свой бизнес.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европеския социален фонд.

Продължителността на проекта е 16 месеца – от 10.05.2018г. до 10.09.2019 г.

Стойността на проекта е 146 978,48 лв., от които 124 931,71 лв. са финансирани от ЕСФ, а 22 046,77 лв. са национално финансиране.