KnowHowBG

KNOWHOWBG

„Еврокик Консулт“ ЕООД разкрива Център по предприемачество KnowHowBg в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна …